payroll-visual
9 tips om de oogst veilig door te komen
De oogst komt er weer aan en dat betekent spreekwoordelijk ‘dikke vrachten, korte nachten’. Dat brengt met zich mee dat er gedurende deze periode een grotere werkdruk op de schouders van uw werknemer(s) komt te liggen. In uw RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) heeft u hier mogelijk al veel zaken in omschreven, maar het is verstandig om deze jaarlijks te herzien.
 
Om u een aantal handvatten te geven en uw werknemers tijdens deze drukke periode correct te instrueren, hebben wij onderstaand 9 tips voor u als opdrachtgever of als werkgever om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.
 
 1. Maak een overzicht van gevaren en bedenk instrueer uw werknemers hierover voor aanvang van de werkzaamheden.
 2. Zorg voor een goede personeelsplanning. Fitte werknemers achter het stuur voorkomen ongelukken.
 3. Zorg voor korte teksten of afbeeldingen in de werkplaats of in de trekker zodat je de werknemer ook bij monotoom werk helpt herinneren aan de gevaren. 
 4. Ga voor aanvang van de werkzaamheden met uw personeel in gesprek. Dit is een goed moment om te peilen hoe de fysieke en mentale conditie van uw personeel is. 
 5. Maak de werknemer bewust van de gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de werkzaamheden. 
 6. Als opdrachtgever en/of werkgever bent u verantwoordelijk dat personeel werkt met goed en deugdelijk gereedschap en machines. Zorg voor overzicht. 
 7. Breng in kaart wat uw personeel aan PBM’s nodig heeft voor de werkzaamheden die hij bij u gaat verrichten. Zorg dat deze middelen op de werkplek aanwezig zijn en maak hiervan een checklist. 
 8. Een werknemer kan weliswaar hebben aangegeven zelfstandig te werk te kunnen gaan, toch is het de taak van u als opdrachtgever en/of werkgever om dit te controleren.
 9. Ondanks dat u (extern) personeel inzet, is het voor u als opdrachtgever en/of werkgever verplicht om een deugdelijke verzekering af te sluiten. Controleer eens per jaarof alle verzekeringen nog up to date zijn.
 
Vind je het handig om de uitwerking van onze 9 tips te verspreiden onder het personeel? Download deze dan hier in pdf. ​
 
 

1. Instructie

Het is van belang dat de werknemer precies weet wat de aard van de werkzaamheden zijn. Instrueer uw personeel zo volledig mogelijk en maak ze bewust van de gevaren voordat ze aan de werkzaamheden beginnen.
 
HRpm tip: bekijk jaarlijks wat de werkzaamheden voor aankomend jaar zullen zijn en werk hierbij enkele doemscenario’s uit. Stel jezelf de vraag; ‘wat is het ergste dat mijn personeel kan overkomen bij de uitvoering van deze werkzaamheden?’ Maak op basis hiervan een overzicht van deze gevaren en bedenk dan ook hoe u de werknemers gaat instrueren voor aanvang van de werkzaamheden. Hierdoor weet u zeker dat u niks over het hoofd ziet en dat de werknemer oog heeft of krijgt voor de meest voorkomende gevaren.
 

2. Arbeidstijden

Het is verleidelijk om ‘even’ het perceel af te maken. Maar als uw werknemer al 10 uur (aaneengesloten) op de trekker zit, is de kans op vermoeidheid groot en daarmee ook de kans op ongelukken. Hetzij op eigen erf aan uw materiaal of erger nog; op de openbare weg waarbij mogelijk letselschade veroorzaakt wordt. De Arbodienst zal in dat geval te allen tijde controleren of de Arbeidstijdenwet is nageleefd en er geen vermoeidheid in het spel is bij uw werknemer. Voor de volledigheid vindt u onderstaand een overzicht van de Arbeidstijdenwet voor een werknemer van 18+ jaar:
 
Werknemer mag niet:
 • meer dan 12 uur per dag werken
 • meer dan 60 uur per week werken (max. 1 week)
 • meer dan 55 uur per week werken over een periode van 4 weken
 • meer dan 48 uur per week werken over een periode van 16 weken
Wij zien streng toe op de naleving van de Arbeidstijdenwet en zullen onze uitzendkrachten hier ook van op de hoogte stellen.
 
HRpm tip: zorg voor een goede personeelsplanning, zodat uw personeel wisselende diensten kan draaien en elkaar kan aflossen. Hierdoor heeft u altijd een fitte werknemer achter het stuur en dat voorkomt ongelukken. Bent u opzoek naar externe personeel in deze periode? Laat het ons dan weten. 
 

3. Monotoon werk

De Arbowet stelt verplicht dat de opdrachtgever en/of werkgever moet zorgen voor een goede en gezonde werkplek. Hier is een welzijnselement aan toegevoegd welke stelt dat het werk voldoende afwisselend moet zijn en geen nadelige invloed moet hebben op de geestelijke gezondheid van werknemers. Een aantal uren per dag aaneengesloten in de trekker kan mogelijk beoordeeld worden als monotoon werk in geval er iets gebeurd. Dat is niet te voorkomen, maar het is daarom belangrijk dat er aangetoond kan worden dat de werknemer te allen tijde herinnerd is aan de gevaren die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.
 
HRpm tip: zorg voor korte teksten of afbeeldingen in de werkplaats of in de trekker die de werknemer constant ziet en hem helpt herinneren aan bepaalde gevaren. Teksten en/of afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het uitzetten van de motor wanneer er werkzaamheden buiten de trekker plaatsvinden. Of, in geval er ook op de openbare weg gereden wordt, dat er rekening gehouden dient te worden met de dode hoek. Maak dus korte, zichtbare geheugensteuntjes voor de werknemer.
 

4. Communicatie

Werknemers die bij voorbaat al niet goed in hun vel zitten, beginnen vaak al vermoeid aan de werkzaamheden. Denk hierbij aan problemen op het werk, maar ook in de privésfeer. Ook dit verhoogd de kans op ongelukken.
 
HRpm tip: Ga voor aanvang van de werkzaamheden met uw personeel in gesprek. Dit kan een kort voortgangsgesprek zijn. Als opdrachtgever of werkgever is dit een goed moment om te peilen hoe de fysieke en mentale conditie van uw personeel is. Zorg ervoor dat u dit gesprek direct vastlegt en voorziet van een handtekening van zowel u als de werknemer. Dit is altijd prettig om te hebben met het oog op de dossieropbouw.
 

5. Telefoongebruik

In het verkeer levert het vasthouden van een mobiele telefoon een fikse boete op. Toch blijft de verleiding groot om ‘even’ iets te checken wanneer je achter het stuur zit. Op de openbare weg is dit sowieso verboden, maar ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden is dit gevaarlijk. De werknemer heeft de aandacht niet bij zijn werkzaamheden waardoor er wederom sprake is van een vergrote kans op ongelukken.
 
HRpm tip: maak de werknemer bewust van de gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de werkzaamheden. Maak hierover duidelijke afspraken met elkaar. Werknemer mag natuurlijk altijd bereikbaar zijn, maar spreek af dat hij alleen in de pauzes zijn social media checkt. In geval hij onder werktijd gebeld wordt, maak dan de afspraak dat hij de trekker of machine stil zet als het belangrijk is en dat hij anders in de pauze of op een ander rustig moment terugbelt. Dit geldt ook voor u als opdrachtgever. Wanneer de werknemer achterop het perceel aan het werk is en u wilt hem telefonisch instrueren over zijn volgende werkzaamheden, wacht dan even tot u ziet dat het verantwoord is om hem te bellen.
 

6. Deugdelijk materiaal

Als opdrachtgever en/of werkgever bent u verantwoordelijk dat personeel werkt met goed en deugdelijk gereedschap en machines. U moet er niet aan denken dat er plots iets van de machine losschiet en uw werknemer daar blijvend letsel aan overhoudt. Tijdig onderhoud is daarom ook een ‘must’ om ongelukken te voorkomen. Dit heeft u mogelijk al omschreven in de RI&E.
 
HRpm tip: zorg ervoor dat u overzicht hebt in het materieel dat het personeel gebruikt. Maak een (digitaal) overzicht met wanneer iets is aangeschaft, gerepareerd of vervangen, zodat u aan kunt tonen dat er tijdig onderhoud is gepleegd aan het materieel.
 

7. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Als opdrachtgever en/of werkgever bent u verantwoordelijk dat uw personeel beschermd is tegen letsel bij de werkzaamheden die zij doen. Denk hierbij aan het dragen van veiligheidsschoenen, de juiste werkkleding en in stoffige ruimtes het gebruik van een stofkap en/of veiligheidsbril. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze middelen op de werkplek voorhanden zijn. Deze heeft u mogelijk al omschreven in de RI&E.
 
HRpm tip: breng in kaart wat uw personeel aan PBM’s nodig heeft voor de werkzaamheden die hij bij u gaat verrichten. Zorg dat deze middelen op de werkplek aanwezig zijn en maak hiervan een checklist. Doe voor aanvang van de werkzaamheden een ‘van top tot teentje’ bij uw personeel, zodat u zelf kunt controleren dat ze de juiste PBM’s dragen en ze eventueel te voorzien van de juiste middelen.
 

8. Toezicht op de werkzaamheden

Een werknemer kan weliswaar hebben aangegeven zelfstandig te werk te kunnen gaan, toch is het de taak van u als opdrachtgever en/of werkgever om dit te controleren. U hebt dan nog de mogelijkheid om tijdig te schakelen door de werknemer nogmaals te instrueren of, om in het uiterste geval, de werknemer van de machine te halen om ernstige ongelukken te voorkomen.
 
HRpm tip: in geval werknemer zelfstandig op een perceel aan het werk is, plan dan een uur nadat de werknemer is gestart nogmaals een moment in om een kijkje te nemen. Neem hier wel even de tijd voor en signaleer tijdig gevaren. Bespreek deze meteen met de werknemer, zodat hij zijn werkwijze kan corrigeren. Kijk vervolgens op een later moment weer. Herhaal dit, totdat u geen gevaarlijke situaties meer voorziet en de werknemer verantwoord tewerk gaat.
 

9. Verzekering

Ondanks dat u (extern) personeel inzet, is het voor u als opdrachtgever en/of werkgever verplicht om een deugdelijke verzekering af te sluiten. De Arbowet stelt namelijk dat het hebben van een deugdelijke verzekering onderdeel is van het goed werkgeverschap. Dit betreft zowel een verzekering met betrekking tot materiële schade (denk hierbij aan uw machines, voertuigen, etc.), maar ook met betrekking tot eventuele letselschade.
Uitzendbureaus kunnen zich niet verzekeren tegen materiële schade veroorzaakt door (ingehuurde) werknemers. Dit dient u zelf te verzekeren. Tegen letselschade wel, maar de werknemer heeft te allen tijde de keuze wie hij eventueel aansprakelijk wil stellen voor de geleden schade. Het is daarom belangrijk om ook zelf een correcte verzekering af te sluiten.
 
HRpm tip:
Controleer eens per jaar zelf, of via uw verzekeringsagent, of alle verzekeringen nog up to date zijn en of daarin alle zaken nog correct zijn (mee)verzekerd tegen de juiste bedragen. Bedragen met betrekking tot het vergoeden van opgelopen letsel van de werknemer kunnen variëren tussen de € 2.000,- bij niet-gecompliceerde botbreuken, beschadigingen aan gebit, etc. en de € 75.000,- (of meer) in geval er sprake is van blijvend letsel.
 
Ongelukken zitten in een klein hoekje en ondanks dat u aan bovenstaande punten hebt voldaan, kan het alsnog mis gaan. Toch zal het u als opdrachtgever een rustig gevoel geven wanneer u het idee heeft dat u er in ieder geval alles aan gedaan heeft om dit te kunnen voorkomen. Ook de controlerende instanties zullen alle zaken uitzoeken en dan is het een prettige gedachte dat er voldaan is aan de minimale eisen van de Arbowet. Via HRpm is uw werknemer verzekerd van loondoorbetaling bij ziekte.
 
Wilt u gebruik maken van extra handen tijdens de oogst om uw vaste personeelsbestand wat te kunnen ontzien? Neem dan contact met ons op via email (planning@hrpm.nl), telefoon (0321 336006) of whatsapp (06 43876521). 
 
Ook voor vragen omtrent bovenstaande Arbo-zaken kunt u ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.
 
 
 
Delen: Facebook Twitter WhatsApp Email Google+ LinkedIn
@HRpmBV
13 Aug
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?! 🤩Wij zijn voor onze locatie in Dronten op zoek naar een commercieel medewerker binn… https://t.co/klTYcB0D5v
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!